• zamów projekt domu
  781 200 330

Pomoc i częste pytania

Co zawiera projekt?

Projekty zakupione na stronie kierunekdom.pl składają się z czterech egzemplarzy projektu architektoniczno – budowlanego z oryginalnymi pieczątkami lub hologramami.

Projekty znajdujące się w naszym serwisie wykonane z pełna dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Każdy z czterech egzemplarzy zawiera:

            CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNĄ w której skład wchodzą:

 • opis techniczny obejmuje założenie funkcjonalne budynku, przyjete rozwiązania materiałowo-technologiczne oraz zestawienia podstawowych wielkości.
 • Część rysunkowa składa się z rzutów domu, elewacji, przekrojów w skali 1:50 lub 1:100.

 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA składa się z :

 • opis konstrukcji obejmuje elementy konstrukcji dobrane na podstawie obliczeń statycznych, przyjęte rozwiązania technologiczno – materiałowe oraz schematy statyczne.
 • Część rysunkowa przedstawia ilość, sposób oraz rozmieszczenie zbrojenia w elementach żelbetowych.

CZĘŚĆ INSTALACYJNA

 • opis techniczny do projektów instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych oraz gazowych (jeśli występują)
 • część rysunkowa do projektów instalacji składająca się z rzutów instalacji, schematów instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz gazowej (jeśli występują)

 

Każdy z projektów zawiera Charakterystykę Energetyczną oraz Analizę Zaopatrzenia w energie i ciepło.

 

Do projektu dołączone są oświadczenia projektantów oraz kopie uprawnień wszystkich projektantów wraz z zaświadczeniami o przynależności do izb zawodowych.

 

Każdy z projektów zawiera bezpłatną zgodę na zmiany adaptacyjne. Na Państwa życzenie  zakres zgody możemy dowolnie rozszerzyć.

 

Dodatki do projektu

kierunekdom.pl w cenie projektu oferuje zestaw gratisów i dodatków:

 • dziennik budowy
 • tablica budowy
 • wygodna teczka na dokumenty
 • zgoda na zmiany w projekcie
 • przesyłka kurierska gratis
 • analiza porównawcza
 • charakterystyka energetyczna
 • projekt techniczny zbiornika na ścieki sanitarne

 

Jak zamówić projekt domu?

 

Przez stronę www

1.Wybierz na naszej stronie projekt, który Cię interesuje, kliknij "dodaj do koszyka"

2.Przejdź do koszyka, zwróć uwagę na dostępne dodatki, które ułatwią budowę

3.Uzupełnij wymagane dane, wybierz dogodną formę płatności

4.Gotowy projekt prześlemy kurierem na podany adres w przeciągu kilku dni

 

Wyślij e-maila

 1. Wybierz na naszej stronie projekt, który Cię interesuje
 2. Prześlij na emaila zamowienia@kierunekdom.pl

nazwę wybranego projektu i technologię jego wykonania np. Dom w Leszczynowcach wersja katalogowa, murowany

 1. Otrzymasz e-maila potwierdzającego
 2. Gotowy projekt prześlemy kurierem na podany adres w przeciągu kilku dni

 

Zadzwoń na infolinię

 tel. 781 200 330

 

Odwiedź nasz punkt stacjonarny

 1. Spóldzielcza 5A, 21- 400 Łuków

(II piętro)

woj. lubelskie

 

FORMALNOŚCI

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

 

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać kilka dokumentów, które muszą być dołączone do tego wniosku. Przygotowania dokumentacji wymaga dużo czasu, warto więc rozpocząć jej gromadzenie wcześniej.


Dokumenty które musimy zgromadzić w kolejności :

 • Mapa geodezyjna:

uwidacznia obiekty znajdujące się na działce i w jej otoczeniu (budynki, infrastrukturę uzbrojenia terenu, przyłącza, ogrodzenia itp.). Wyrys mapy zasadniczej można otrzymać w wydziale geodezji urzędu powiatowego, jednak przyda się ona jedynie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Mapa do celów projektowania budynku i przyłączy musi być zaktualizowana przez geodetę.

 • Decyzja o warunkach zabudowylub z Wypis z Miejscowego Planu

Dokument ten jest podstawą i jest wymagany w przypadku zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Warunki zabudowy są niezbędne podczas projektowania, określają między innymi jaki budynek i jakie przyłącza mogą być zbudowane na danym terenie, jakie uzgodnienia i opinie są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się w urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć dwie kserokopie mapy geodezyjnej z zaznaczeniem działki, której ma dotyczyć inwestycja (wymagania moga się różnić w zależności od urzędu) . Wypis z Panu można otrzymać 'od ręki'. Od niekorzystnej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dni

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

obecnie prawo do dysponowania nieruchomością nie musi być wykazywane, wystarczy złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osobami uprawnionymi do dysponowania nieruchomością są właściciele nieruchomości, którzy uprzednio prawo własności nieruchomości wykazywali wypisem z księgi wieczystej lub aktem notarialnym zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczeniem sądu stwierdzającym nabycie spadku albo kończącym postępowanie działowe. Osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością, która nie jest właścicielem działki może być również taka osoba, która uzyskała zgodę właściciela oraz zawarła umowę zezwalającą jej na korzystanie z działki (np. użyczenia, dzierżawy, najmu itp.).

 • Projekt budowlany:

jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach. Składa się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno - budowlanego. Projekty przyłączy mogą być częścią składową projektu budowlanego, lub można je opracować oddzielnie jako aneks.

 • Uzyskanie uzgodnień i opinii innych organów:

taki obowiązek może być już wskazany w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Informacja o przyłączach:

przyłącza nie są obecnie objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, ale należy zgłosić fakt ich budowy właściwemu organowi. Chodzi tutaj o przyłącza do budynków - elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Należy tutaj ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta. Wniosek o pozwolenie na budowę należy więc złożyć w wydziale architektury odpowiedniego urzędu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o prawie do dysponowania działką na cele budowlane. Innymi słowy oświadczasz, że jesteś właścicielem działki;
 • projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami; oraz uprawnieniami projektantów
 • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli gmina nie ma planów zagospodarowania.

Organ zatwierdzający (czytaj Twój urząd gminy) ma ustawowo 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Możliwe,że należy będzie uzupełnić dokumentacje o niezbędne "papierki" o czym zostaniesz poinformowany na piśmie. Jeżeli wszystko będzie OK, po otrzymaniu pozwolenia należy poczekać14 dni, aż się uprawomocni.

Na rozpoczęcie prac masz trzy lata - po tym terminie pozwolenie przestaje być ważne. Pozwolenie wygasa również jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata.

Słowniczek pojęć i terminów budowlanych

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Często klienci porównują podobne projekty i analizują co do metra dane takie jak pow. użytkowa. Jest jednak pewne zamieszanie w tym temacie, ponieważ pow. użytkowa liczona jest na dwa sposoby i żeby było ciekawiej oba sposoby są poprawne, a mogą wskazywać zupełnie inne wielkości budynku. Dopiero w 2012 roku (dnia 27 kwietnia 2012) w życie weszła nowelizacja wskazująca sposób obliczania powierzchni użytkowych.

► zgodnie ze (starszą) polską normą PN-70/B-02365 jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem: pomieszczenia technicznego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, strychu. Przy obmiarach nie uwzględnia się tynków i okładzin ściennych. Na poddaszu powierzchnię użytkową oblicza sie zgodnie ze schematem :

- powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,2m liczy się w 100%
- powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,2m liczy się w 50%
- powierzchnię pomieszczeń o wysokości poniżej 1,4m pomija się

► zgodnie z normą ISO - PN-ISO 9836:1997 liczy się powierzchnię wszystkich pomieszczeń w stanie wykończonym, natomiast - powierzchnia poniżej 1,90m uznana jest za powierzchnię pomocniczą i nie wlicza się jej do powierzchni użytkowej budynku (wg tej normy liczone były powierzchnie w projektach). W opisie pomieszczeń poddasza, podajemy także powierzchnię całej podłogi czyli powierzchnię netto.

Oba sposoby są poprawne. Część projektów policzona została wg normy ISO (obowiązującej do 25 kwietnia 2012), a część wg starszej normy, która została w kwietniu ponownie powołana do życia. Wszystkie projekty mają podane na karcie katalogowej normę wg której policzona jest powierzchnia użytkowa na poddaszu.

AKTUALIZACJA PRZEPISÓW z dnia 25 kwietnia 2012r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa [...] w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych – zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół
  pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu
  ich potrzeb mieszkaniowych,
 2. b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do
  obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości
  mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

Weszło w życie 27 kwietnia 2012.

POWIERZCHNIA NETTO

Jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona w poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian. Nie pomniejsza się powierzchni pomieszczeń o zmiennej wysokości - np na poddaszu. Prościej mówiąc - to tak jak by rozłożyć we wszystkich pomieszczeniach wykładzinę na podłodze.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Wg. Polskiej normy PN-ISO 9836:1997

Przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym.
Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
- powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;
- powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
- powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

Jest to powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę danego obiektu tj. tarasy, schody zewnętrzne, balkony, podcienia, zjazdy do garaży, itp.

Powierzchnia całkowita często mylona jest przez inwestorów z powierzchnią netto i z powierzchnią użytkową.

Aktualizacja według PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia całkowita budynku – jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe

KUBATURA

Inaczej "objętość" pomieszczeń, czyli powierzchnia pomieszczeń pomnożona przez wysokość danej kondygnacji. Do obliczania kubatury przyjęliśmy wysokość liczoną od podłogi - do spodu stropu lub do spodu stropodachu (na poddaszu).

MINIMALNE WYMIARY DZIAŁKI

Usytuowanie budynku na działce przy uwzglednieniu odległości budynku od granic nie mniejszych niż:

► 4m dla ścian z otworami okiennymi lub drzwiowymi

► 3m dla ścian bez otworów okiennych lub drzwiowych

Sytuacja ta dotyczy także działek sąsiednich których właścicielem jest ten sam inwestor lub przychylny sąsiad pozwalający na przybliżenie się do jego granicy. Priorytetem są WARUNKI TECHNICZNE, a odstępstwo może wystąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach.

WYSOKOŚĆ BUDYNKU

Inaczej wymiar mierzony od poziomu terenu (przyjętego w projekcie typowym) do najwyższego punktu dachu - czyli do kalenicy. Kalenica jest to najwyżej położona, pozioma krawędź dachu

WYKUSZ

Różne mogą być formy geometryczne wykuszy. Najbardziej tradycyjna jest forma prostokątna, najpowszechniejsza - forma trójścienna (na rzucie trapezu). Wykusze różnią się również konstrukcją, która może być oparta na słupkach między oknami lub niezależna od nich. W wykuszach najczęściej urządza się kąciki wymagające dobrego oświetlenia i takie, w których panoramiczny widok zostanie w pełni doceniony np. jadalnia. Wykusz można schować pod okapem dachu, bądź umieścić na nim balkon, tak jak w przykładzie na zdjęciu.

Wykusz robi w domu jednorodzinnym karierę, podoba się zarówno architektom, jak i inwestorom, ponieważ:

Doświetla wnętrza światłem padającym nie tylko z kierunku prostopadłego do elewacji, ale też do niej równoległego; dodaje to wnętrzu urody, a na dodatek przedłuża czas penetracji wnętrza promieniami słońca;

Urozmaica bryłę domu - dzięki wykuszowi prosty dom przestaje przypominać "stodołę", nabiera cech solidnej, reprezentacyjnej, rodzinnej siedziby;

Urozmaica wnętrze, tworzy bowiem wyodrębnioną przestrzeń o szczególnym charakterze, której można powierzyć jakąś specjalną funkcję, na przykład kąt do czytania.

Zanim jednak zdecydujemy o budowie wykusza w naszym domu, warto wziąć pod uwagę również te jego cechy, które mogą być kłopotliwe:

► wykusz zwiększa szerokość domu, co może utrudnić zmieszczenie domu na wąskiej działce;

► jego konstrukcja komplikuje nieco wykonanie domu, bo jest pracochłonna i wymaga większej precyzji w murowaniu i wykonaniu dachu;

► podnosi koszty budowy (m.in. ze względu na dodatkowe i zazwyczaj kosztowne okna);

LUKARNA

Jest to wystająca z dachu konstrukcja z oknem, stanowiąca część więźby dachowej. Lukarna tworzy dodatkową połać dachową - z własnym pokryciem, systemem odwodnienia i obróbkami blacharskimi. Ważna zaletą lukarn jest to , że dają możliwość zastosowania tradycyjnych okien.

Buduje się je w skosach - tam, gdzie sufit jest zbyt nisko, by wykorzystać przestrzeń w inny sposób niż wstawiając meble kupione na specjalne zamówienie. Budowa lukarny jest często jedynym sposobem "powiększenia" poddasza.

PODCIEŃ

Jest to pomieszczenie w przyziemiu budynków, otwarte na zewnątrz, ograniczone słupkami lub filarami wzdłuż lica muru. Usytuowane wzdłuż jednej elewacji lub obiegające budynek, czasem zajmujące tylko naroże, przykryte sklepieniem.

Przypomina krużganek, lecz w odróżnieniu od niego jest równy z licem ściany (krużganek jest formą dostawioną do lica).

 

Zmiana i adaptacja projektu

Zgoda na zmiany jest dostarczana Państwu bezpłatnie razem z zamówionym projektem.

Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na jego budowę.

Po zakupie projekt gotowy musi być dostosowany do warunków naszej działki, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Adaptacja projektu gotowego jest obowiązkowa. Obowiązek adaptacji gotowego projektu został nałożony przez Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w Rozdziale 2, § 4.1 pkt. 3.

Zmiany muszą być wykonane  przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w sposób zgodny przepisami, Prawem Budowlanym i obowiązującymi normami. Adaptacja projektu powinna być zaznaczona kolorem czerwonym w projekcie gotowym.


Adaptacje projektów

Kredyty

Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o nowych planach i promocjach.