• zamów projekt domu
  781 200 330

Regulamin zakupów

kierunekdom.pl

 

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

 

 1. Definicje:

Serwis kierunekdom.pl (kierunekdom.pl) – serwis internetowym który prezentuje i umożliwia zawarcie transakcji kupna-sprzedaży gotowych projektów domów, garaży itp. pomiędzy Sprzedającym Użytkownikiem Serwisu kierunekdom.pl. Kierunekdom.pl świadczy również inne usługi wyszczególnione w serwisie.

 

Użytkownik Serwisu kierunekdom.pl, (Klient, Kupujący) – Osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego rekulaminu.

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę PROTOM Tomasz Zarzeczny z siedzibą w Łukowie (21-400) przy ul. Spółdzielczej 5A, posługującą się numerem NIP 825-212-19-19 i REGON 061347472, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki przez Urząd Gminy Łuków. Z biurem można się skontaktować meilowo, telefonicznie lub bezpośrednio pod adresem podanym na stronie internetowej kierunekdom.pl w zakładce kontakt.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem serwisu kierunekdom.pl pomiędzy składającym zamówienie w serwisie kierunekdom.pl, zwanym dalej użytkownikiem serwisu kierunekdom.pl, klientem, a PROTOM Tomasz Zarzeczny, zwanym dalej sprzedającym, serwisem kierunekdom.pl.
 4. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 5. Każdy Klient dokonujący zakupów oferowanych przez Serwis kierunekdom.pl, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
 6. Przedmiot Sprzedaży
 7. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW serwisu kierunekdom.pl.
 8. Wszystkie oferowane produkty w serwisie internetowym kierunekdom.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Ceny wszystkich produktów umieszczonych na stronie serwisu kierunekdom.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 10. Koszt przesyłki podany zostanie w formularzu zamówienia. Jeżeli suma zamówienia Kupującego kwalifikuje się do otrzymania przesyłki za darmo przesyłka do Kupującego jest bezpłatna.
 11. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronie WWW serwisu kierunekdom.pl
 12. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
 • płatność za pomocą serwisu przelewy24

- gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie serwisu w Łukowie przy ul. Spółdzielczej 5A.

 

Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa PROTOM Tomasz Zarzeczny do wystawienia i przesyłania faktów w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy zakupie, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku nie powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu poczty elektronicznej, a korespondencje kierowane na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczone.
 6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: PROTOM Tomasz Zarzeczny, ul. Spółdzielcza 5A, 21-400 Łuków lub elektronicznie na adres biuro@kierunekdom.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji PROTOM Tomasz Zarzeczny traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać: telefonicznie, meilowo na adres zamowienia@kierunekdom.pl lub poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dodać produkt do koszyka, wypełnić formularz zamówienia i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu Kierunekdom.pl kontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia zamówienia ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia umowy sprzedaży projektu architektonicznego dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis Kierunekdom.pl.
 3. Po zakupie Klient otrzymuje status Gościa. Na życzenie Klienta administrator zmieni status na jego konta na „Zarejstrowany użytkownik” .
 4. Zarejstrowany użytkownik na możliwość:

- dokonywania zakupów w sklepie internetowym Kierunekdom.pl za pośrednictwem własnego konta,

- jest uprawniony do modyfikowania swoimi danymi w systemie sklepu internetowego Kierunekdom.pl,

- wglądu do historii swoich zamówień w systemie sprzedaży.

 1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji konta umożliwia zalogowanie się do systemu.
 2. Potwierdzając zamówienie Klient:

- wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie PROTOM Tomasz Zarzeczny i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane te wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego,

- akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży serwisu (sklepu internetowego) Kierunekdom.pl,

- może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

 1. Podanie danych osobowych w formularzy rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do wnoszenia poprawek.
 2. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie poinformowany przy logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w Regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie / klikniecie komunikatu na stronie logowania serwisu internetowego. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu Kierunekdom.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu Kierunekdom.pl.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej kierunekdom.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na dotychczasowych zasadach. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany Regulaminu poprzez klikniecie / potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie Kierunekdom.pl.
 4. W celu zakupu produktów w serwisie internetowym Kierunekdom.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. Dostawa
 7. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym kierunekdom.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, we wskazanym przez Klienta miejscu.
 9. Klient może również odebrać zamówiony produkt w punkcie sprzedażowym Kierunekdom.pl, przy ul. Spółdzielczej 5A w Łukowie.
 10. Koszt dostawy zakupionych produktów określony jest na stronie produktu.
 11. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi 14 dni roboczych (dostawa następuje z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych). Jeżeli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwiają dotrzymanie w/w terminu, Kupujący zostanie powiadomiony o tym przez Sprzedającego.
 12. Projekty oznaczone jako „w opracowaniu” wymagają określenia indywidualnego terminy wysyłki za zgoda Kupującego.
 13. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie i poinformowaniu go o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwości odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 14. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 15. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności projektu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem projektu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 16. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń projektu budowlanego mogącego mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem firmy PROTOM Tomasz Zarzeczny mającej siedzibę przy ul. Spółdzielczej 5A w Łukowie (21-400), bezpośrednio w punkcie sprzedażowym Kierunekdom.pl przy ul. Spółdzielczej 5A w Łukowie, telefonicznie pod numerem 781 200 330, drogą elektroniczną pod adresem: biuro@kierunekdom.pl oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 17. Jakiekolwiek uszkodzenia projektu budowlanego mogącego mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki kurierskiej pod adresem firmy PROTOM Tomasz Zarzeczny mającej siedzibę przy ul. Spółdzielczej 5A w Łukowie (21-400), bezpośrednio w punkcie sprzedażowym Kierunekdom.pl przy ul. Spółdzielczej 5A w Łukowie, telefonicznie pod numerem 781 200 330, drogą elektroniczną pod adresem: biuro@kierunekdom.pl oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.
 18. Prawo od odstąpienia umowy.
 19. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Formularz zwrotu zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@kierunekdom.pl.

- Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajdziesz na dole regulaminu oraz tutaj: Formularz zwrotu

 

 1. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014r., Dz.U. z 2014r., poz. 827):
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Projekt architektoniczno-budowlany należy odesłać niezwłocznie w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży dokumentacji projektowej zakupionej w zestawie zwrotowi podlega cały zestaw.
 3. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) gotowego projektu od Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 4. Po otrzymaniu zwrotu projektu PROTOM niezwłocznie prześlę nabywcy fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres Sprzedającego podpisaną jej kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.
 5. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 1-7 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom – Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art., 6 Ustawy z dnia 02 marca 200 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271.).

 

 1. Reklamacje
  1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
  2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedającemu.
  3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki,
  4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej tj. biuro@kierunekdom.pl lub telefonicznie tj. 781 200 330. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy Kupującego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
  5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie bądź przesłanie projektu na adres Sprzedającego z załączonym pisemnym opisem wady wraz z fakturą zakupu.
  6. W przypadkach uzasadnionych reklamacji zgłoszonych z dochowaniem powyższej procedury Sprzedawca gwarantuje zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej z Projektem, z zastrzeżeniem ust. 2 dotyczącego Przedmiotów Sprzedaży (II.)
  7. W razie nieuwzględnienia reklamacji Kupujący zostanie o tym poinformowany pisemnie z podaniem przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego, a reklamowany towar zostanie odesłany na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
  8. W przypadku niektórych projektów istnieje możliwość jego wymiany na inny.
  9. Okoliczności wymiany projektu budowlanego będą rozpatrywane indywidualnie. Należy je uzgodnić telefonicznie pod numerem 781 200 330 lub drogą elektroniczną: biuro@kierunekdom.pl.

 

                                        

miejscowość i data

Formularz zwrotu

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży towaru.

Imię i Nazwisko:                                                                                                                      

Adres:                                                                                                                                     

                                                                                            Telefon:                                       

Projekt gotowy (typowy):                                                                                                         

Faktura VAT nr:                                                                                                                      

Niniejszym wskazuję nr konta bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności za projekt na podstawie Faktury VAT korygującej:                                                                     

                                                                                                                                               

W banku:                                                                                                                                 

Imię i Nazwisko (dane firmy) właściciela rachunku:                                                               

                                                                                                                                                

 

Oświadczam, że projekt nie został wykorzystany do celów budowlanych.

W przypadku odstąpienia od umowy Strony zwracają sobie wzajemne świadczenia, to jest to co otrzymały. Zwracając zakupiony projekt architektoniczno-budowlany należy zwrócić go kompletnym tj. w 4 egzemplarzach. Dodatkowo informujemy, iż ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Produkt należy zwrócić w miejscu zakupu. Zwracając produkt ponosisz bezpośrednie koszty jego zwrotu. Produkt musi być odesłany na Twój koszt.

 

                                                                      

(Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury)

 

 

Informacje:

Szanowni klienci w przypadku zwrotu projektu prosimy o wypełnienie powyższego formularza i przesłania go wraz z projektem na adres Kierunekdom.pl, ul. Spółdzielcza 5A, 21-400 Łuków. Prawidłowe wypełnienie danych pozwoli nam sprawnie i szybko dokonać niezbędnych formalności, tak by pieniądze jak najszybciej wróciły do Państwa. W momencie, gdy otrzymamy projekt i wypełniony formularz wyślemy Państwu fakturę korygującą. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej prześlemy pieniądze na wskazany przez Państwa nr konta.


Adaptacje projektów

Kredyty

Zapisz się na nasz newsletter

Poinformujemy cię o nowych planach i promocjach.